Цел на педагогическата дейност

Основната цел на педагогическата дейност е да се постигне правилно възпитание и обучение, съчетано с  висока духовна просветеност и благочестие на младия човек. Като член на гражданското общество, той трябва да е подготвен за обществена дейност; като предопределен за небесен живот – да съумее да разкрие Божия образ в себе си с помощта на Божията благодат.  Детето трябва да израсне като духовна и морална личност.

Оттук може да се разграничат следните цели на педагогическата дейност:

– в душата на детето да се изясни висшата цел на земния ни живот – спасението на душата,
– тя да се напълни със свети образи, дълбоки сърдечни впечатления, християнски ценности, понятия и знания;
– да се даде на учениците твърда основа, върху която те да изградят християнско разбиране за живота и постепенно да се научат да мислят и живеят по християнски;

Затова е необходимо да се избягва преподаването на сухо, схоластично знание, което „ще легне като мъртва тежест, без да въздейства на детската душа“1.

Също както митр. Борис, свети Йоан Кронщадски заостря вниманието на педагозите върху главната цел на образованието:

„В образованието е изключително вредно да се развиват само разсъдъкът и умът, оставяйки сърцето без внимание – на сърцето трябва да се обърне най-голямо внимание, сърцето е живот, но живот, повреден от греха; ние трябва да очистим този извор на живота, да запалим в него чистия пламък на вярата, така че той да гори без да угасва, като направлява всички мисли, желания и стремежи на човека през целия му земен живот”2.

 „На какво ли не са ни учили в нашите училища, само на едно не са ни учили: как да се борим срещу греха, как да пазим душата си чиста“3.

1. Александр (Зелененко), протоиерей, Законоучительство и педагогические заветы святого праведного Иоанна Кронштадтского современным педагогам, 28 декември 2016 г. http://www.pravoslavie.ru/99778.html
2. Пак там.
3. Пак там.