Качества и подход на педагога

По думите на свети Йоан Кронщадски, званието „учител“ е милостив дар от Бога, служение на Бога. Опирайки се на опита си като духовник и преподавател, той казва: „Ние имаме един истински Учител – Христос и всичко в душата на детето се извършва чрез Него… Неговото слово тайнствено ни научава, а когато го няма у нас, остават само думи, който кънтят – празен шум“1.

Тези, на които е дадена задачата да просвещават децата в християнските истини, са призвани да съобразяват живота си и педагогиката си с Христос – Небесния Учител на всички земни учители… Децата са поверени на учителя от Бога и от родителите им. Той носи отговорност за духовното им възпитание. Неговата задача е да ги предпази от греховните помисли, страсти и наклонности като им представи начините за борба с тях, както и гибелните последствия от греха. Това той може да постигне с топло, задушевно отношение, с жива, увлекателна, интересна беседа, с вяра, любов, усърдие и въодушевление. По думите на свети Йоан, учителят трябва да гори духом!

Като мъдър пастир и всеотдаен педагог, Кронщадският пастир напомня: Презирайки дори само едно дете, което по някаква причина не харесваш, ти презираш Божие чедо, презираш Самия Господ“ и казва: „Не забравяйте, че Господ Иисус Христос е винаги невидимо до вас и тайнствено ви учи, но само ако сте внимателни“2.

Когато освещава работата си с молитва, внимателно подготвя уроците си и в живота си се стреми към нравствена чистота, учителят чувства огромна духовна радост. И както примерът на духовника влияе на духовните му чеда, така и неговият пример остава в паметта на децата.

Любовта към тях, съчетана с разумна строгост е основна в дейността на учителя, което често се отхвърля от съвременната светска педагогическа наука.

За да илюстрираме въздействието на подобен подход, прилагаме думите, с които свети Йоан Кронщадски се обръща към учениците си: „Вие сте моите деца, защото аз съм ви родил с Евангелието на нашия Господ и Спасител Иисус Христос. Във вените ви тече моята духовна кръв – наставленията ми. Вие сте мои деца, защото ви имам винаги в сърцето си и се моля за вас. Вие сте моите духовни деца…3

1.Александр (Зелененко), протоиерей, Законоучительство и педагогические заветы святого праведного Иоанна Кронштадтского современным педагогам, 28 декември 2016 г. http://www.pravoslavie.ru/99778.html
2. Пак там.
3. Пак там.